Регистрация на фирми

Ние предлагаме бързо, точно и безпроблемно регистриране на фирми в Търговски регистър.
Нашите експерти, извършват цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани, която включва: Регистрация на фирми, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел и др., както и промяна в обстоятелства; Регистрацията на фирми включва всички правни и фактически действия, подготвителни процедури и съгласувателни процедури във връзка с регистрацията на фирми. Регистрацията на ЕТ, капиталови дружества е бърз и лесен процес, кагото се доверие на професионалисти. Ние Ви предлагаме юридическа консултация при избора на правно-организационната форма на дружеството, което искате да регистрирате (ООД, ЕООД, АД и др.), подготовка на всички необходими документи и извършване на регистрация или промени във Вашето дружество, и вписването им в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Регистрацията на фирми и прехвърлянето на фирма става само заедно с търговското предприятие, но търговската фирма може да се променя по искане на търговеца, който я е вписал. Фирмата трябва да се промени в няколко случая, когато се променя същността на самия търговец:1) при преобразуване на търговското дружество (АД – ООД). 2) при персоналните дружества, търговската фирма, включва името на един от неограничено отговорните съдружници, ако той (почине или) напусне дружеството това обстоятелство трябва да се отрази и да се промени търговската фирма (може да се запази същата само при изричното съгласие на напускащия член). Според проф. Герджиков фирмата може да се запази същата и ако наследниците на починал член на персонално дружество дадат съгласието си за това.3) ако дейността на търговеца бъде прекратен и се образува ликвидационно производство в търговската фирма се добавя израза “в ликвидация”, ако се открие производство по несъстоятелност – “в открито производство по несъстоятелност”, а при обявяване в несъстоятелност - "в несъстоятелност". При клон, “клон” се включва в търговската фирма. Субективното право на търговска фирма може да бъде защитено по два начина (чрез осъдителни искове):1) Може да се иска преустановяване на накърняването, изразяващо се в неправомерно използване.2) Може да се предяви иск за обезщетение за вреди. Правото на търговска фирма е неимуществено право, би следвало използването му да води и до неимуществени вреди и би трябвало търговците да могат да търсят обезщетение и за неимуществени вреди. Седалище – уредено в чл. 12 и чл. 13 на Търговския закон. Седалището е населеното място, в което се намира управлението на дейността на търговеца. Ако търговецът има клон може да се говори за главно седалище и за седалище на клона. Седалището има правно значение в различни насоки; При регистрацията на фирма трябва да се знае, че фирмата се определя от търговеца, но законът предвижда изисквания при формирането на търговската фирма .Законът предвижда за търговската фирма необходимо съдържание - всяка фирма включва елементи, които са легално определени. Регистрацията на фирата е краен акт за обявяването и на обществото, чрез оповестяването на фирмата в Търговския регистър.

Регистрация на фирми/ Начало / Консултации обществени поръчки / Регистрация на фирми / Правни консултации /Зъболекарски услугиWWW.KONSULTKOREKT.COMСтоматологичен център